دوره مهندسی فروش

مهندسی فروش باعث ایجاد بازار هدف و خارج شدن از سیستم سنتی و تبدیل شدن به سیستم مدرن و نتیجه گیری دقیق از بذری است که در کسب و کار خود کاشته اید و با مهندسی فروش رشد چندین برابری سیستم خود و توسعه آن را با تکنیک های روز دنیا نظاره گر می شوید.